Dowiedz się czego nie może zająć komornik!

Czego nie może zająć komornik?

Egzekucja komornicza jest niemiłym doświadczeniem w życiu każdego człowieka, w szczególności jeżeli okazuje się że komornik zajmuje rzeczy, których nie może zająć. Komornik działa na podstawie i w granicach prawa. Podstawą do prowadzenia egzekucji może być wyłącznie tytuł wykonawczy, którym najczęściej jest wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności.
Listę rzeczy, których nie może zająć komornik określa ustawa kodeks postępowania cywilnego. W kodeksie tym wzmiankowane są m.in. następujące rodzaje rzeczy niepodlegających zajęciu:

  • Przedmioty urządzenia domowego, takich jak lodówka, pralka, naczynia, sztućce, łóżko, pościel, bielizna, ubranie oraz odzieży służącej do wykonywania zawodu (np. munduru żołnierza, jeżeli dłużnik wykonuje ten zawód),
  • Środki zgromadzone na rachunku bankowym do wysokości trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia
  • Narzędzia pracy dłużnika oraz materiały niezbędne do produkcji na okres jednego tygodnia; o tym które rzeczy są narzędziami pracy decyduje rodzaj faktycznie prowadzonej przez dłużnika działalności. W przypadku programistów będzie to komputer, w przypadku budowlańców – podstawowe narzędzia budowlane, w przypadku fotografów – aparat fotograficzny,
  • Zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca, co podyktowane jest względami humanitarnymi,
  • Lekarstwa,
  • Jedna krowa, dwie kozy lub trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
  • Przedmioty niezbędne do nauki, takie jak książki, materiały naukowe, jak również odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych,
  • Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, jeżeli stanowi ono jedyne źródło utrzymania dłużnika i otrzymywane jest w stałych okresach – analogicznie do przepisów dotyczących zajęcia wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę,
  • Wynagrodzenie za pracę – do wysokości określonej w kodeksie pracy,
  • Sumy otrzymane na pokrycie kosztów podróży służbowych.

W szczególności co do zasady komornik, jeżeli stosowny wniosek został złożony przez wierzyciela, może zając nieruchomości, samochód, wierzytelności z działalności gospodarczej, należności od urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku, emeryturę, rentę, należności z tytułu umowy o pracę (do wysokości określonej w przepisach). Komornika można pozbyć się regulując zadłużenie wobec wierzyciela. Aby to zrobić - skontaktuj się z nami.