Fundusze inwestycyjne

W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy na czym polegają inwestycje w fundusze inwestycyjne

2016-04-08

Wiele form inwestowania ma mówiąc oględnie abstrakcyjny charakter. Rozumiemy pod tym takie formy inwestowania, w których nasze środki finansowe nie są lokowane w żadne walory bądź nie dokonujemy za nie zakupu określonych towarów lub praw, a mimo to dokonanie danej operacji może nam przynieść korzyści finansowe. Taką formą „inwestowania” jest np. rynek forex, na którym nie dokonujemy inwestycji w żaden konkretny walor (jak np. papier wartościowy), ale w istocie czynimy zakłady o to w jakim kierunku zmieni się wartość określonego wskaźnika, np. kursu złota.

Istotą inwestycji za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych jest to, że inwestor – w przeciwieństwie do chociażby inwestycji w akcje – inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz inwestycyjny, który zarządza powierzonymi mu w ten sposób środkami. Jednostki uczestnictwa ucieleśniają więc swego rodzaju prawa udziałowe do majątku wypracowanego przez fundusz.Jednakże to fundusz decyduje jaką część powierzonych mu środków i w jakiej wysokości zainwestować w określone przedsięwzięcia gospodarcze. Inwestycja za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych polega zatem na nabyciu jednostek uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym. Każda jednostka uczestnictwa ma swoją wartość, która jest stale aktualizowana wraz z wynikami funduszu. Aktualna ilość posiadanych przez nas jednostek uczestnictwa pomnożona przez wartość jednej jednostki uczestnictwa daje nam odpowiedź na pytanie o aktualną wartość naszej inwestycji. Notowania jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych są publicznie dostępne, co pozwala nam na porównanie i wybór najbardziej odpowiedniego dla nas funduszu, co jest kluczową kwestią przy wyborze całej inwestycji.  W razie sprzedaży jednostek uczestnictwa, nasze konto zostanie zasilone kwotą odpowiadającą wartości jednostek uczestnictwa z chwili sprzedaży, pomniejszoną o ewentualne opłaty pobierane przez sam fundusz.

Wybór funduszu inwestycyjnego w istocie jest zarazem wyborem profilu oraz ryzyka inwestycji. Część funduszy inwestycyjnych klasyfikuje się jako fundusze bezpieczne, które dają znikomą stopę zwrotu, za to z wysoką szansą na osiągnięcie zysku. Tego typu fundusze inwestują głównie w obligacje, ewentualnie w akcje największych, najbardziej stabilnych spółek dywidendowych („blue chipów). Na drugim biegunie znajdują się tzw. fundusze agresywne. Przedmiotem działania tych funduszy jest kupno akcji przedsiębiorstw. Tego typu fundusze dają potencjalnie wyższy zwrot z inwestycji, ale obarczone są również odpowiednio wyższym ryzykiem. Na równi z zyskiem, może nas zatem spotkać strata. Rozwiązaniem pośrednim są fundusze hybrydowe, które inwestują zarówno w obligacje, jak i w akcje, oferując umiarkowane stopy zwrotu za umiarkowanym ryzykiem.

Sam przebieg inwestycji w fundusze inwestycyjne przypomina inwestycje na rynku akcji. Po zawarciu umowy umożliwiającej dostęp do rynku funduszy inwestycyjnych (możliwość taką oferuje chociażby większość banków), dokonujemy zakupu (bądź sprzedaży) jednostek uczestnictwa za pośrednictwem odpowiedniej platformy. Często systemy są zintegrowane z systemami bankowymi, dzięki czemu w jednym miejscu mamy dostęp zarówno do informacji o stanie rachunku bieżącego, jak i wartości dokonanych inwestycji. Również przelewanie środków pomiędzy ROR-em a rachunkiem inwestycyjnym prowadzonym w tym samym banku jest często bezpłatne. Dzięki temu inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest jednym z najwygodniejszych sposobów inwestowania.