Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wersja A1 z dnia 14 maja 2018 roku.

§ 1
Cel Regulaminu
1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Arrow Finance sp. z o.o. z siedzibą w Kolonia Chorzew 21, 98-359 Kolonia Chorzew, posiadająca NIP 5080092371 oraz REGON 364449293 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000618147 , za pośrednictwem strony internetowej http://arrow-finance.pl/ a także tryb postępowania reklamacyjnego (dalej jako: Usługodawca).
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw w szczególności mowa tu o przepisach ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako: Ustawa).

§ 2
Postanowienia Ogólne
1. Spółka ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 j.t., dalej jako: Ustawa).
3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej http://arrow-finance.pl/ oraz innych serwisów Usługodawcy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu, co Użytkownik oświadcza, zaznaczając checkboxa akceptuję politykę prywatności oraz zapoznałem się z regulaminem.
5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Usługodawcy, tj. od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu.
6. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:
1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym np.: wypełnianie formularza kontaktowego w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody bądź wysyłania wiadomości o treściach wulgarnych bądź w inny sposób naruszających prawo;
2. korzystania z serwisów Usługodawcy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń.
7. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać darmowy dostęp do Regulaminu oraz do Polityki prywatności poprzez stronę http://arrow-finance.pl/, a także w każdym czasie pobrać Regulamin w tym sporządzić jego wydruk papierowy.

§ 3
Zakres Usług
1. Usługodawca świadczy odpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi:
1. Przyjmuje zapytania i wnioski o pożyczkę od Użytkowników;
2. Wstępnie weryfikuje dane Użytkownika podane podczas wypełnienia formularza kontaktowego na stronach Usługodawcy;
3. Porównuje kredyty gotówkowe, hipoteczne, firmowe, samochodowe, szybkie pożyczki oraz kredyty konsolidacyjne, pod kątem najlepszych warunków dla zindywidualizowanego Klienta (Użytkownika serwisu).
4. Analizuje potrzeby Użytkowników, najczęściej w drodze telefonicznej, w tym poprzez uzyskanie:
a) informacji o kosztach życia Klienta oraz uzyskiwanych przez Klienta dochodach,
b) informacji o gospodarstwie domowym klienta i osobach pozostających na utrzymaniu klienta,
c) danych o zobowiązaniach Klienta oraz informacji o jego zadłużeniu (w tym informacji pozyskanych z biur informacji gospodarczej, giełd wierzytelności, danych o kosztach obsługi zadłużenia itp.
5. Przesyła dane zainteresowanego Użytkownika do Partnerów biznesowych Usługodawcy w szczególności przekazuje zapytania i wnioski o pożyczkę składane przez Użytkownika do wskazanych Partnerów biznesowych Spółki.
6. Jako Partnerów biznesowych wskazać należy:
4Life Direct sp. z o.o., Alior Bank S.A., Spark DigitUP Sp. z o.o., Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Aviva sp. z o.o., AXA Życie TU S.A., BIG InfoMonitor S.A. , Bank BGŻ BNP Paribas S.A. , Optima Sp. z o.o., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A. , NOTUS Finanse S.A., Doradcafinansow.pl Sp. z o.o., EkoSynergia sp. z o.o., Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. , Euro Bank S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., Dagona Sp. z o.o., Emediator.pl Sp. Z o.o., FinansowySupermarket.pl sp. z o.o., Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A., AS Inbank S.A., INEA S.A., mBank S.A., CAPITAL SERVICE S.A., Volkswagen Group Polska sp. z o.o., LINK4 TU S.A., Loan Me sp. z o.o., MetLife TUnŻiR S.A., Banku Millennium S.A., MMC Car Poland Sp. Z o.o., LepszaOferta.pl S.A., Polska Grupa Pożyczkowa Sp. z o.o., Nationale-nederlanden Usługi Finansowe S.A., ITI Neovision S.A., Netia S.A., Orange Polska S.A., Salelifter sp. z o.o., Open Finance S.A., PKO Bank Polski S.A., PLUS BANK S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Premium Mobile S.A., PROFI CREDIT Polska S.A., Provident Polska S.A., More Quality Online , Santander Consumer Bank S.A., Speed Cash Polska sp. z o.o., Agencja Konsultant Sp. z o.o., TAKTO Finanse sp. z o. o., Collection Link Sp. z o.o., Vienna Life, PLAYLINK S.A., Money.pl sp. Z o.o.
7. Przekazuje Użytkownikom informacje w zakresie ofert dotyczących warunków zawarcia Umowy pożyczki.
8. Za zgodą, przesyła Użytkownikom Newsletter z informacją handlową, nowymi ofertami a także produktami Spółki oraz jej Partnerów Biznesowych.
9. Udziela informacji dotyczących Usług świadczonych przez Spółkę, w szczególności celem wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

§ 4
Korzystanie z Usług
1. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne. Zasady ustalania i wysokości opłat za korzystanie z Serwisu zawiera Cennik Opłat, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Rozpoczęcie korzystania z świadczonych przez Serwis usług, w tym objętych niniejszym Regulaminem, następuje w ten sposób, że po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie http://lp.arrow-finance.pl/kredyt-gotowkowy oraz innych serwisach Usługodawcy, Usługobiorca następnie kontaktuje się ze Spółką na podany numer płatnej infolinii a podczas rozmowy Użytkownikowi przedstawiana jest interesująca go oferta kredytowa/ pożyczkowa (szczegółowy opis udostępnienia wniosku o zawarcie Umowy pożyczki znajduje się w załączniku nr. 2 do niniejszego Regulaminu).
3. W przypadku braku kontaktu Usługobiorcy ze Spółką przez Usługobiorcę, Spółka przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, za udzieloną zgoda, w ten sposób, że w przyszłości może wysłać ofertę na adres e-mail lub zadzwonić do Usługobiorcy celem marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów i usług Partnerów biznesowych Spółki.
4. Usługa polega na tym, iż Spółka, ma dostęp do zaawansowanego kalkulatora pożyczkowego, który ma charakter symulatora i nie dotyczy konkretnej pożyczki lub kredytu od oznaczonego z góry Partnera Spółki. Niniejszy Kalkulator pozwala na przeprowadzenie obliczeń matematycznych na podstawie podanych przez Użytkownika danych takich jak: kwota Pożyczki, liczba miesięcznych rat oraz proponowana stopa oprocentowania na podstawie których wyświetlane są dane wyjściowe, tj. wysokość miesięcznej raty pożyczki, całkowity koszt pożyczki i rzeczywista roczna stopa oprocentowania.
5. Z uwagi na charakter świadczonych przez Serwis usług, należy wskazać, iż nie dochodzi do zawarcia Umów bezpośrednio pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem a usługa polega nie na pośrednictwie finansowym, ma jednak charakter pomocniczy dla wyboru najkorzystniejszej dla Użytkownika oferty. Wszelkie roszczenia z tytułu zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy pożyczki, jak i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pożyczki, w szczególności braku jej spłaty, Użytkownik kieruje bezpośrednio do Partnera Spółki (Pożyczkodawcy/ Kredytodawcy), będącego drugą stroną umowy.
6. Udostępniona za pośrednictwem Serwisu informacja o szacunkowym czasie udzielenia pożyczki ma jedynie charakter hipotetyczny i symulacyjny i nie rodzi po stronie Pożyczkobiorcy jakiegokolwiek roszczenia, w szczególności o zawarcie umowy pożyczki z Pożyczkodawcą w tym czasie
7. Spółka nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Pożyczkobiorcy jak i Pożyczkodawcy. Czynności Usługodawcy nie mają charakteru pośrednictwa kredytowego, o których mowa w ustawie z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715). Usługodawca jedynie udostępnia Użytkownikom zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu umożliwienia im zawarcia Umowy Pożyczki, nie reprezentuje interesów żadnej ze Stron ani nie działa na rzecz, w imieniu czy na rachunek żadnej ze Stron.
8. Dostęp i korzystanie ze Stron (serwisów) Usługodawcy możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu Onet niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług Portalu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

§ 5
Wyrażone przez Użytkownika zgody
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę, dla celów marketingowych i statystycznych Spółki, w tym profilowania danych osobowych Klienta, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Spółkę a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 922).
2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę i udostępnianie ich jej partnerom biznesowym, do przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, dotyczącego produktów i usług partnerów biznesowych Spółki, wykonywanego przy użyciu telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 1907).
3. Użytkownik oświadcza i zapoznał się z Polityką prywatności oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i ofert wysyłanych przez Spółkę na podany przez Użytkownika adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz 1219).
4. Użytkownik może wyrazić zgodę udostępnienie podanego przez siebie adresu elektronicznego (e-mail) Partnerom biznesowym Spółki, w celu otrzymywania od tych partnerów informacji handlowych o nowych ofertach, promocjach, produktach, usługach czy konkursach.
5. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa powyżej informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, niezbędne do właściwego korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu.

§ 6
Reklamacje
1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej korzystania przez niego z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres kontakt@arrow-finance.pl, zawierającego następujące dane: adres e-mail bądź numer telefonu oraz uzasadnienie i treść żądania, np. usunięcia danych bądź ich zmiany- w tym przypadku należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.

§ 7
Funkcjonowanie Serwisu i odpowiedzialność Spółki
1. Usługodawca odpowiada za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia wniosku pożyczkowego Pożyczkodawcy, zawarcia lub rozwiązania umowy pożyczki
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zawartych we wnioskach pożyczkowych oraz informacjach otrzymanych od Pożyczkodawców.
4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikające z a) nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji prowadzonych przez Użytkowników; b) nie zawarcia umowy pożyczki; c) nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy pożyczki; d) sprzeczności informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnych; e) zdolności Użytkowników do realizowania umów; f) wypłacalności Użytkowników; g) prowadzenia przez Użytkowników negocjacji w złej wierze, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub ujawnienia informacji poufnych.
5. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 8
Kontakt ze Spółką
1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: a) Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: kontakt@arrow-finance.pl, b) Formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem: https://arrow-finance.pl/kontakt/.
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 – 21. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 7 dni roboczych. Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń.

§ 9
Pozostałe postanowienia
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.05.2018 roku i zastępuje wszystkie dotychczasowe Regulaminu bądź noty prawne.
2. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych dotyczących innego Użytkownika lub dotyczących osoby trzeciej, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy.
3. Użytkownik jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Serwisie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Usługodawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Użytkownika
4. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie przez Usługodawcę stosownego komunikatu na stronie www.confronter.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem określonym w informacji o zmianie, a w braku takiej wzmianki: w dniu ogłoszenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień korzystania z Usług.
7. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie, kwestionowane postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania. W takiej sytuacji wadliwe postanowienia zastępują przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz Ustawy a także innych obowiązujących przepisów prawa.
9. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIK NR. 1 – Sposób świadczenia usługi przez Arror Finance wraz z cennikiem opłat.

1. Udostępnienie wniosku o zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Użytkownikiem a Partnerami biznesowymi Spółki (Pożyczkodawcami), następuję przez:
a. złożenie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu zapytania o możliwość udzielenia Pożyczki; b) Wstępną weryfikację możliwości udzielenia pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu – w przypadku pozytywnego wyniku, zapytanie staje się integralną częścią wniosku pożyczkowego; c) Uzupełnienie zapytania poprzez rozmowę telefoniczną Usługobiorcy z przedstawicielem Usługodawcy, po uzupełnieniu zapytanie staje się częścią wniosku pożyczkowego; d) Przeprowadzenia weryfikacji wniosku;
b. użytkownik, który jest zainteresowany uzyskaniem pożyczki od Partnera Spółki( Pożyczkodawcy), składa wstępne zapytanie o możliwość udzielenia pożyczki, poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu. W zapytaniu Użytkownik podaje: a) Imię i nazwisko; b) Adres e-mail c) Numer telefon kontaktowego; d) PESEL; e) Cel Pożyczki; f) Kwotę Pożyczki; g) Liczbę miesięcznych rat Pożyczki;
c. po złożeniu zapytania, Partner biznesowy Spółki (Pożyczkodawca) dokonuje jego wstępnej weryfikacji. W przypadku, gdy nie ma możliwości udzielenia Pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu, Usługodawca zawiadamia o tym Użytkownika (weryfikacja negatywna). W przypadku, gdy istnieje możliwość udzielenia Pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu, Usługodawca zawiadamia o tym Użytkownika, informując, iż do dalszego procedowania, konieczne jest uzupełnienie zapytania poprzez wykonanie płatnego połączenia telefonicznego (opłata wynosi 6,25 pln netto/ 7,69 pln brutto za każdą rozpoczętą minutę połączenia). Przed rozpoczęciem naliczania opłaty za powyższe połączenie telefoniczne, dostawca usługi bezpłatnie zapewnia Użytkownikowi informację o cenie za jednostkę rozliczeniową usługi. Cała rozmowa zajmuje około 11 minut co wiąże się z szacunkowym kosztem około 84,56 brutto. Po telefonicznym uzupełnieniu zapytania, staje się ono integralną częścią wniosku pożyczkowego (weryfikacja pozytywna). 2. Partner biznesowy Spółki nie ma obowiązku dokonania weryfikacji pozytywnej. Brak dokonania weryfikacji pozytywnej nie rodzi po stronie Użytkownika jakichkolwiek roszczeń.
d. W przypadku weryfikacji pozytywnej wniosek i dane Użytkownika są przekazywane Partnerowi biznesowemu Spółki (Kredytodawcy).